Kennisontwikkeling - Onderzoek in de praktijk

Onderzoek in de praktijk

De kennis die we in de verpleeghuizen opdoen en ontwikkelen is heel waardevol om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Wij stimuleren en ondersteunen het doen van lokaal onderzoek in de praktijk.

UNO Onderzoek & Praktijkprijs

UNO-VUmc ondersteunt haar leden bij eigen onderzoeksactiviteiten. Dat doen wij op verschillende manieren. Zo heeft elke UNO-zorgorganisatie toegang tot de online bibliotheek VUmc en daarmee tot relevante (inter)nationale literatuur, ondersteunen onderzoekers onze specifieke onderzoeksactiviteiten én stellen wij elk jaar de UNO Onderzoek & Praktijkprijs beschikbaar: een geldbedrag (in totaal €15.000,-) en begeleiding bij de opzet en uitvoering van het onderzoek.

De prijswinnaars in 2019

In 2019 werd de prijs twee keer uitgereikt aan in totaal vier onderzoeksprojecten:

  • Beweging 3.0 & Vivium Naarderheem - project Geriatrische revalidatie bij Parkinson: perspectief van patiënt en mantelzorger
  • AxionContinu – project: Verbetering van spiermassa bij COPD-patiënten
  • Atlant – project Casemanagement bij de ziekte van Huntington
  • Careyn – project Beweeggedrag van de geriatrische cliënt

Flowcard CVA – het vervolg

In 2018 was Cordaan één van de winnaars. Marina Tol, beleidsadviseur bij Cordaan vertelt wat zij in 2019 hebben ondernomen:

In 2017 is door Verpleegkundig Specialist Tineke Dansen, samen met het multidisciplinair CVA-team, de Flowcard CVA ontwikkeld. De Flowcard CVA is een werkwijze waarbij op basis van een set klinimetrie een keuze wordt gemaakt voor een revalidatieprofiel. Uit dit pilotonderzoek bleek dat het gebruik van de Flowcard CVA een positief effect heeft op de revalidatie-efficiëntie, een maat voor de opnameduur in relatie tot bereikt verschil in functioneren van de cliënt.

In 2019 hebben we met de UNO Onderzoek & Praktijkprijs vervolgonderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Flowcard CVA. In dit vervolgonderzoek hebben we gekeken naar het effect van het gebruik van de Flowcard CVA op de revalidatie-efficiëntie bij een grotere groep cliënten. De resultaten zijn nog niet helemaal bekend, maar de eerste resultaten zijn positief, de Flowcard CVA laat vergelijkbare resultaten zien in de grotere groep!

Zorg voor kwetsbare ouderen: samenwerkings­verbanden tussen verpleeghuis­organisaties en de eerste lijn

Kwetsbare ouderen met complexe zorgbehoeften verbleven voorheen veelal in organisaties voor langdurige zorg. Tegenwoordig woont deze populatie steeds vaker en langer thuis. Hierdoor is de verantwoordelijkheid van de eerstelijnszorg en het sociale domein (zorg en welzijn) toegenomen. Deze ouderen hebben een complexe zorgbehoefte en er zijn vaak verschillende partijen betrokken. Daarom is het belangrijk dat er een goede samenwerking en afstemming is in de zorgverlening.

In 2017 deed de themagroep Organisatie van Zorg een rondvraag onder alle UNO-organisaties, waaruit bleek dat er al verschillende samenwerkingsverbanden bestaan tussen verpleeghuisorganisaties en de eerste lijn. Een onderzoeksproject werd gestart om in kaart te brengen welke soorten samenwerkingsverbanden er zijn, hoe deze te werk gaan, en welke succesfactoren en knelpunten hierbij een rol spelen.

Er werden interviews afgenomen bij 14 (aangesloten) zorgorganisaties. Hieruit werden zes verschillende soorten samenwerkingsverbanden vastgesteld, die zich allen richten op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en het voorkómen van ziekenhuis heropname of crisisopname. Er werden overkoepelende succesfactoren (o.a. het laagdrempelig contact tussen verschillende disciplines) en knelpunten (o.a. personeelstekort) gevonden. De in het artikel beschreven samenwerkingsverbanden kunnen als inspiratie dienen voor partijen die interesse hebben in de (door)ontwikkeling van samenwerkingsverbanden rondom kwetsbare thuiswonende ouderen.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees dan het volledige artikel.